Det finns flera källor till dåliga beslut


Automatiskt tänkande:
 Människor ägnar sig ibland åt beslut och handlingar nästan som på autopilot, utan att ägna dem så mycket eftertanke. Särskilt när man utför rutinuppgifter. Detta automatiska tänkande kan spara tid och kognitiva resurser men kan ibland leda till dåliga val av beslut.

Kognitiva fördomar:
Människor är benägna göra systematiska kognitiva fel som påverkar hur de bearbetar och tolkar information. Sådana fördomar påverkar också vilken typ av bedömningar och beslut som fattas.

Individuella skillnader:
Faktorer som ålder och socioekonomisk status kan också påverka de val som vi människor gör. Äldre människor kan göra andra val än yngre av olika anledningar, de möjliga beslut som finns för människor beror ofta på vilka ekonomiska resurser de har.

Tidigare erfarenheter:
De beslut människor gör är ofta påverkade av deras erfarenheter. I många fall kan de baseras på saker som fungerade tidigare.

Multitasking:
Att försöka jonglera för mycket på en gång kan ha kognitiva kostnader, vilket gör dåliga beslut mer sannolikt.

Beslutströtthet:
De många beslut som människor fattar varje dag kan skapa stress som ofta leder till beslutströtthet. Denna trötthet kan leda till att människor väljer mer slumpmässigt eller låter andra välja när de står inför en beslutssituation.

 

Hur man tar bättre beslut

Även om några av de faktorer som leder till dåligt beslutsfattande är svåra att eliminera, finns det steg som du kan vidta för att göra bättre val. Några strategier som kan vara till hjälp är:

Prioritera viktiga beslut:
Detta kan bekämpa beslutströtthet och säkerställa att du har nödvändiga kognitiva resurser för att göra de bästa valen.

Eliminera distraktioner:
Om många olika saker konkurrerar om din uppmärksamhet är det mindre troligt att du har tid, energi och uppmärksamhet att fokusera på den tillgängliga informationen som finns och möjliga beslut.

Överväg alla alternativ:
Även om det kan spara tid att bara fokusera på det mest uppenbara valet, kan en avvägning av alla alternativ hjälpa dig att göra ett bättre val.

Ta en paus och kom tillbaka senare:
Det är lätt att bli överväldigad, speciellt när man fattar ett komplext eller viktigt beslut. Ta en paus och ge dig själv lite tid så att du kan komma tillbaka och se det med nya ögon.

Be om input utifrån:
Att prata med andra människor kan vara ett bra sätt att få olika perspektiv på situationen.