SYMBOLISK INTERAKTIONISM


Vår självbild, som är central för hur vi tolkar och hanterar de situationer vi befinner oss i, kan delas in i tre olika delar.
a

  • Verkligt jag, som speglar hur jag faktiskt uppfattar / ser mig själv
  • Ideal jag, som handlar om hur jag vill / önskar vara. Om de personliga målen är realistiska kan de vara mål att sträva emot.
  • Spegel jag, som handlar om hur jag tror att andra ser mig, vilket tex kan innebära att jag försöker leva upp till en, vad jag tror, förväntad bild.

Den sammanhållna/ integrerade självbilden

När vi har en sammanhållen/ integrerad självbild är skillnaden mellan de olika ”jagen” liten, vilket gör att vi blir mer ”inifrånstyrda” dvs våra egna tankar, känslor, behov och värderingar styr oss i den aktuella situationen.

Om mitt verkliga jag säger att jag är betydelsefull och det också är så jag uppfattar att andra i min omgivning ser mig (spegeljaget) ger det mig en positiv, realistisk och väl sammanhållen självbild som kommer att bidra till en god självkänsla.

Om jag har skapat en realistisk idealbild med genomtänkta och aktivt valda värderingar dvs en kalibrerad kompass kommer det att hjälpa mig att vara mer ”inifrånstyrd”

 

Den splittrade självbilden

När vi har en splittrad självbild är skillnaden mellan de olika jagen stor och jag blir mer ”utifrånstyrd”, dvs jag kommer att försöka ”läsa av” och leva upp till andras förväntningar, ”vända kappan efter vinden”

Kanske känner jag mig mindre betydelsefull samtidigt som jag också uppfattar att andra människor inte inkluderar mig och om min önskan är att få ”tillhöra” kommer detta självfallet att påverka min självkänsla och sannolikheten är stor att jag kommer att agera ”utifrånstyrd”. Om jag dessutom är osäker på, eller omedveten om, vilka värderingar jag har eller vill ha kommer detta öka min osäkerhet kring att vara ”inifrånstyrd”

En splittrad självbild medför ofta skam och skuldkänslor.